Дейности и услуги

New Item Name

  Експлоатация на водоснабдителни обекти на територията на община Кубрат.

  Водопроводни услуги.  (виж още)

  Извършва ново ВиК строителство.

  Разполага с 2 броя машини Caterpillar

 
 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  От непрекъснатите контакти с клиентите ни сме достигнали до убеждението, че най-често конфликти при разрешаване на проблемни ситуации възникват, поради недостатъчна информираност на потребителите на ВиК услуги за правилата в държавата, които уреждат взаимоотношенията между ВиК дружеството и клиентите. Основните нормативни документи, регламентиращи предоставянето на ВиК услуги са:
  - Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
  - Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат;
  - Закон за управление на етажната собственост;
  - Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
  - БДС EN 14154-1:2005+А2:2011 Водомери. Част 1: Общи изисквания;
  - БДС EN 14154-2:2005+А2:2011 Водомери. Част 2: Монтиране и условия на използване;
  - Директива 2004/22/ЕО относно измервателните уред (MID).
  Във връзка с това сме предприели разяснителна кампания за най-честите проблеми в ежедневната ни практика, справедливото разрешаване на които е важно и за двете страни. Много често срещаме негодувание от клиентите в резултат на големи водни количества, начислени като разпределение от общия водомер в сградите в режим на етажна собственост (СЕС) или в обекти с повече от един потребител, но с едно водопроводно отклонение (бивши стопански дворове, кооперативни пазари и др.). В този смисъл е необходимо да изясним следното:
  Всички собственици на апартаменти и други помещения в СЕС са и съсобственици (с определен процент идеални части) на общите части на СЕС, които включват не само общите помещения, но и общите части на ВиК инсталациите на сградите. Това е фактическото и правното основание, от което произтичат действащите в държавата правила за определяне на консумацията на вода от потребителите в СЕС и в обекти с повече от един потребител, а именно:
  1. Границата на собственост е общият водомер.
  2. Уредът за търговско мерене (по който се фактурира изразходваната вода) е общият водомер, а индивидуалните водомери (тези след общия водомер) са уреди за справедливо разпределение на отчетената от общия водомер вода.

  3. Отчитането на показанията на водомерите се извършва както следва:
    • общият водомер се отчита ежемесечно от отчетника на ВиК дружеството;
    • индивидуалните водомери могат да бъдат отчитани по следните начини:
  - от отчетника на ВиК дружеството;
  - от представител на живущите, упълномощен от общото събрание на СЕС, или от представител на обектите с повече от един потребител;
  - чрез самоотчети;
  4. Причините за формиране на разлика за разпределение от общия водомер са следните:
    • Неосигуряване на ежемесечен достъп от всички потребители за отчитане на водомерите, в резултат на което се начислява приблизителна консумация (усреднена от последните два отчета, съгласно нормативните документи) и съответно неточно изчисляване на разпределението. Този проблем става най-сериозен при наличие на течове в необитаеми апартаменти / имоти и невъзможността да бъдат отчетени водомерите им.
    • Мерене до цял кубичен метър, без отчитане на литрите, съгласно нормативните документи.
    Пример: Ако на 30 водомера показанията след цял куб.м са до 500 литра (например около 300 литра), сумата от литрите на всички тези водомери ще бъде около 9 куб.м, които ще бъдат отчетени само по общия водомер и ще бъдат разпределени като разлика.
    • Неточно мерене на консумираната вода:
  - неизправни индивидуални водомери, неотговарящи на изискванията на стандартите;
  - хидравлични причини (неправилно изпълнение на водомерния възел, работа на индивидуалните водомери с различна грешка при различните дебити);
  - течове на малки водни количества, които са извън работния диапазон дори на изправен съгласно стандартите водомер.
    Пример: Малките течове от тоалетни казанчета и чешми не могат да се измерят от индивидуалните водомери, тъй като водните количества от тях са по-малки от границата на протичане на индивидуалните водомери. Но когато в една водопроводна инсталация има няколко такива теча, сумарното водно количество от всички течове е по-голямо от границата на протичане на общия водомер и той може да измери количеството на течовете. Например, ако от четири чешми има течове, представляващи струи с размер 1,5 мм, от всяка чешма ще изтичат по 13,25 л/ч. и това водно количество няма да се измерва от съответния индивидуален водомер. Обаче от четирите теча водното количество ще бъде 53 л/ч. Това водно количество ще се измерва от общия водомер, защото то е по-голямо от границата на протичане на общия водомер. За един месец водното количество от четирите теча ще бъде 35 616 л ( 35,6 куб.м ), количество, което ще се разпредели на всички индивидуални водомери от водопроводната инсталация на блока.
  Примерът е илюстративен и не обхваща всички възможни случаи.
    • Ползване на вода без отчитането й с водомер : Съгласно Наредба № 4 изразходваната вода се отчита по водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията. Всички случаи на ползване на вода в СЕС без измерване са нарушения, които ощетяват не ВиК дружеството, а живущите в сградата етажна собственост. Възможните случаи на ползване на вода без измерването й са:
  - от общи чешми (в мази, тавански и общи помещения);
  - от инсталацията за топла вода (ако има такава), която не се ползва по предназначение, но е под налягане и се ползва студена вода от нея;
  - от течове по общите части на водопроводната инсталация;
  - чрез умишлено въздействие върху измервателния уред;
  - чрез незаконни връзки.
  5. Начините за разпределение на разликата от общия водомер са:
    • пропорционално на отчетената от индивидуалните водомери вода, т.е. каквото е процентното участие на потребителя в сумата на консумациите по индивидуалните водомери, с такъв процент участва в разпределянето на разликата от общия водомер. Този начин е регламентиран от нормативните документи и тъй като не твърдим, че е най-справедливия, допускаме използване и на:
    • други начини, които са удостоверени с протокол от общото събрание на СЕС (на квадратен метър жилищна площ, на брой живуши, на брой апаратаменти, на некоректен клиент в СЕС, др.). От всичко изложено до тук и защото ни е грижа за доброто обслужване на клиентите, искаме да насочим вниманието им към основополагащия фактор за всички конфликти и недоразумения, които възникват между ВиК дружеството и нашите клиенти:

    ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДОВЕН ДОСТЪП ДО ВОДОМЕРИТЕ!
    Осигуряването на достъп до водомерите гарантира:
    • равномерно фактуриране на изразходваната вода, което е в помощ на семейния бюджет. Това е особено важно през зимния сезон за водомерите в зазимени шахти. Имаме готовност за ежемесечно отчитане и през зимния сезон на зазимените шахти, но са необходими усилия и от страна на клиентите, състоящи се в разкриване и последващо зазимяване на водомерната шахта.
    • точно изчисляване на разликата за разпределение от общия водомер чрез редовно отчитане на индивидуалните водомери, с което ще се избегнат екстремни стойности на разликата за разпределение.
  Когато има диалог между потребителите и ВиК служителите, конфликтните ситуации са по-малко и, ако има такива, се разрешават по-лесно. Най-сигурният начин за добър диалог е да бъде упълномощен представител (в СЕС), който да контактува със служителите на ВиК дружеството по всички въпроси относно доставянето на ВиК услуги. Ние работим в интерес на клиентите и затова разчитаме на тяхното съдействие, най-вече в осигуряването на достъп!

 
 

ЗА НАС

  - ВиК "Меден кладенец" - Кубрат задоволява нуждите на своите клиенти от водоснабдяване, отвежда и пречиства каналните води, в съответствие с екологичните норми.

  - За управление на водните съоражения се използува "Автоматизирана система за управление"(виж основен екран)

 
 
 
 

28.01.2013 г.


  На основание Решение № Ц - 2 от 07.01.2013г. и чл.20 от ЗРКВУ, чл.26, ал.2 и ал.3 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ВиК”Меден кладенец”ЕООД – гр.Кубрат уведомява своите абонати, че увеличава цените на водоснабдителните и канализационни услуги считано от 01.02.2013г., както следва:
- Цена за ВиК услуга „Доставяне на вода на потребителите” – 1,96 лв. за 1 куб.м. без ДДС.