Дейности и услуги

New Item Name

  Експлоатация на водоснабдителни обекти на територията на община Кубрат.

  Водопроводни услуги.  (виж още)

  Извършва ново ВиК строителство.

  Разполага с 2 броя машини Caterpillar

 
 

09.11.2018 г.

ГРАФИЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОДА - ПО РАЙОНИ


  Кубрат - всички райони (виж график)
  Беловец (виж график)
  Бисерци (виж график)
  Божурово (виж график)
  Дряново (виж график)
  Горичево (виж график)
  Задруга (виж график)
  Звънарци (виж график)
  Медовене (виж график)
  Мъдрево (виж график)
  Савин (виж график)
  Севар (виж график)
  Сеслав (виж график)
  Тертер (виж график)
  Точилари (виж график)
  Черешово (виж график)
  Юпер (виж график)

05.10.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    ВиК „Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат уведомява своите абонати, че от 01 януари 2019 г. дейностите по предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация ще се извършват от „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – гр. Разград. Във връзка с това напомняме на потребителите си, че съгласно индивидуалните договори и Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи от 2004 г. на МРРБ, всеки потребител е длъжен да заплаща изразходената от него вода в едномесечен срок от издаване на фактурата.
    Ръководството на дружеството уведомява некоректните потребители на ВиК услуги, че до края на месец ноември 2018 г. следва да заплатят дължимите суми.
    На неплатилите задълженията си в срок, на основание чл. 41, ал. 3, т. 8 от Наредба № 4, ще бъде преустановено водоподаването и дължимите суми ще бъдат събирани по съдебен ред.

            От ръководството

19.07.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ВиК „Меден кладенец” ЕООД – гр.Кубрат уведомява своите абонати, че на основание чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016г., обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016, в сила от 22.01.2016г., дружеството предлага за одобряване от КЕВР, промяна в действащите цени на ВиК услугите по години за периода 2017г. – 2021г., във връзка с чл.10, ал.3 т.7 от ЗРВКУ, както следва :

 Цени на ВиК услуги в лв./куб.м без ДДС                        2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.

 Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  2,065   2,120    2,176   2,240   2,279
 Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води         0,123   0,128    0,133   0,138   0,143
 Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
 на битови и приравнени към тях общ.,търгов., и др
 и на промишлени и стопански потребители                    0,533   0,543    0,553   0,563   0,574

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  От непрекъснатите контакти с клиентите ни сме достигнали до убеждението, че най-често конфликти при разрешаване на проблемни ситуации възникват, поради недостатъчна информираност на потребителите на ВиК услуги за правилата в държавата, които уреждат взаимоотношенията между ВиК дружеството и клиентите. Основните нормативни документи, регламентиращи предоставянето на ВиК услуги са:
  - Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
  - Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат;
  - Закон за управление на етажната собственост;
  - Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
  - БДС EN 14154-1:2005+А2:2011 Водомери. Част 1: Общи изисквания;
  - БДС EN 14154-2:2005+А2:2011 Водомери. Част 2: Монтиране и условия на използване;
  - Директива 2004/22/ЕО относно измервателните уред (MID).
  Във връзка с това сме предприели разяснителна кампания за най-честите проблеми в ежедневната ни практика, справедливото разрешаване на които е важно и за двете страни. Много често срещаме негодувание от клиентите в резултат на големи водни количества, начислени като разпределение от общия водомер в сградите в режим на етажна собственост (СЕС) или в обекти с повече от един потребител, но с едно водопроводно отклонение (бивши стопански дворове, кооперативни пазари и др.). В този смисъл е необходимо да изясним следното:
  Всички собственици на апартаменти и други помещения в СЕС са и съсобственици (с определен процент идеални части) на общите части на СЕС, които включват не само общите помещения, но и общите части на ВиК инсталациите на сградите. Това е фактическото и правното основание, от което произтичат действащите в държавата правила за определяне на консумацията на вода от потребителите в СЕС и в обекти с повече от един потребител, а именно:
  1. Границата на собственост е общият водомер.
  2. Уредът за търговско мерене (по който се фактурира изразходваната вода) е общият водомер, а индивидуалните водомери (тези след общия водомер) са уреди за справедливо разпределение на отчетената от общия водомер вода.

  3. Отчитането на показанията на водомерите се извършва както следва:
    • общият водомер се отчита ежемесечно от отчетника на ВиК дружеството;
    • индивидуалните водомери могат да бъдат отчитани по следните начини:
  - от отчетника на ВиК дружеството;
  - от представител на живущите, упълномощен от общото събрание на СЕС, или от представител на обектите с повече от един потребител;
  - чрез самоотчети;
  4. Причините за формиране на разлика за разпределение от общия водомер са следните:
    • Неосигуряване на ежемесечен достъп от всички потребители за отчитане на водомерите, в резултат на което се начислява приблизителна консумация (усреднена от последните два отчета, съгласно нормативните документи) и съответно неточно изчисляване на разпределението. Този проблем става най-сериозен при наличие на течове в необитаеми апартаменти / имоти и невъзможността да бъдат отчетени водомерите им.
    • Мерене до цял кубичен метър, без отчитане на литрите, съгласно нормативните документи.
    Пример: Ако на 30 водомера показанията след цял куб.м са до 500 литра (например около 300 литра), сумата от литрите на всички тези водомери ще бъде около 9 куб.м, които ще бъдат отчетени само по общия водомер и ще бъдат разпределени като разлика.
    • Неточно мерене на консумираната вода:
  - неизправни индивидуални водомери, неотговарящи на изискванията на стандартите;
  - хидравлични причини (неправилно изпълнение на водомерния възел, работа на индивидуалните водомери с различна грешка при различните дебити);
  - течове на малки водни количества, които са извън работния диапазон дори на изправен съгласно стандартите водомер.
    Пример: Малките течове от тоалетни казанчета и чешми не могат да се измерят от индивидуалните водомери, тъй като водните количества от тях са по-малки от границата на протичане на индивидуалните водомери. Но когато в една водопроводна инсталация има няколко такива теча, сумарното водно количество от всички течове е по-голямо от границата на протичане на общия водомер и той може да измери количеството на течовете. Например, ако от четири чешми има течове, представляващи струи с размер 1,5 мм, от всяка чешма ще изтичат по 13,25 л/ч. и това водно количество няма да се измерва от съответния индивидуален водомер. Обаче от четирите теча водното количество ще бъде 53 л/ч. Това водно количество ще се измерва от общия водомер, защото то е по-голямо от границата на протичане на общия водомер. За един месец водното количество от четирите теча ще бъде 35 616 л ( 35,6 куб.м ), количество, което ще се разпредели на всички индивидуални водомери от водопроводната инсталация на блока.
  Примерът е илюстративен и не обхваща всички възможни случаи.
    • Ползване на вода без отчитането й с водомер : Съгласно Наредба № 4 изразходваната вода се отчита по водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията. Всички случаи на ползване на вода в СЕС без измерване са нарушения, които ощетяват не ВиК дружеството, а живущите в сградата етажна собственост. Възможните случаи на ползване на вода без измерването й са:
  - от общи чешми (в мази, тавански и общи помещения);
  - от инсталацията за топла вода (ако има такава), която не се ползва по предназначение, но е под налягане и се ползва студена вода от нея;
  - от течове по общите части на водопроводната инсталация;
  - чрез умишлено въздействие върху измервателния уред;
  - чрез незаконни връзки.
  5. Начините за разпределение на разликата от общия водомер са:
    • пропорционално на отчетената от индивидуалните водомери вода, т.е. каквото е процентното участие на потребителя в сумата на консумациите по индивидуалните водомери, с такъв процент участва в разпределянето на разликата от общия водомер. Този начин е регламентиран от нормативните документи и тъй като не твърдим, че е най-справедливия, допускаме използване и на:
    • други начини, които са удостоверени с протокол от общото събрание на СЕС (на квадратен метър жилищна площ, на брой живуши, на брой апаратаменти, на некоректен клиент в СЕС, др.). От всичко изложено до тук и защото ни е грижа за доброто обслужване на клиентите, искаме да насочим вниманието им към основополагащия фактор за всички конфликти и недоразумения, които възникват между ВиК дружеството и нашите клиенти:

    ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДОВЕН ДОСТЪП ДО ВОДОМЕРИТЕ!
    Осигуряването на достъп до водомерите гарантира:
    • равномерно фактуриране на изразходваната вода, което е в помощ на семейния бюджет. Това е особено важно през зимния сезон за водомерите в зазимени шахти. Имаме готовност за ежемесечно отчитане и през зимния сезон на зазимените шахти, но са необходими усилия и от страна на клиентите, състоящи се в разкриване и последващо зазимяване на водомерната шахта.
    • точно изчисляване на разликата за разпределение от общия водомер чрез редовно отчитане на индивидуалните водомери, с което ще се избегнат екстремни стойности на разликата за разпределение.
  Когато има диалог между потребителите и ВиК служителите, конфликтните ситуации са по-малко и, ако има такива, се разрешават по-лесно. Най-сигурният начин за добър диалог е да бъде упълномощен представител (в СЕС), който да контактува със служителите на ВиК дружеството по всички въпроси относно доставянето на ВиК услуги. Ние работим в интерес на клиентите и затова разчитаме на тяхното съдействие, най-вече в осигуряването на достъп!

 
 

ЗА НАС

  - ВиК "Меден кладенец" - Кубрат задоволява нуждите на своите клиенти от водоснабдяване, отвежда и пречиства каналните води, в съответствие с екологичните норми.

  - За управление на водните съоражения се използува "Автоматизирана система за управление"(виж основен екран)

 
 
 
 

28.01.2013 г.


  На основание Решение № Ц - 2 от 07.01.2013г. и чл.20 от ЗРКВУ, чл.26, ал.2 и ал.3 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ВиК”Меден кладенец”ЕООД – гр.Кубрат уведомява своите абонати, че увеличава цените на водоснабдителните и канализационни услуги считано от 01.02.2013г., както следва:
- Цена за ВиК услуга „Доставяне на вода на потребителите” – 1,96 лв. за 1 куб.м. без ДДС.